Algemene voorwaarden consumenten

Algemene voorwaarden partners & deelnemers

Algemene voorwaarden voor consumenten, de gebruikers van de website en apps

Hartelijk dank dat je van onze producten en services gebruik maakt.

De services op Fietsnetwerk.nl worden geleverd door Efita B.V., gevestigd in Harderwijk, Ceintuurbaan 2-130A, 3847 LG, Nederland.

Door onze producten en services te gebruiken, ga je expliciet akkoord met deze voorwaarden. Het is verstandig om de gestelde voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Je kunt de aangeboden services op alle uitingen van Efita B.V. op verschillende manieren gebruiken: je kunt informatie zoeken, informatie delen met andere mensen en je kunt zelf je eigen inhoud aanpassen en creëren.

Wanneer je in dit proces gegevens met ons deelt, kunnen we onze diensten verbeteren: je krijgt relevantere zoekresultaten en advertenties te zien, en het delen van je specifieke inhoud wordt sneller.

Het is tevens van belang dat je kennisneemt van het privacy- en cookie beleid, alsmede de disclaimer en copyright statement van Efita B.V..

Artikel 1 De definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 

1.2 Gebruiker of de consument: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die van de dienst van Efita B.V. gebruik maakt, hier verder te noemen: gebruiker. De gebruiker heeft daarmee een niet overdraagbare overeenkomst met Efita B.V. afgesloten.

1.3 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst.

1.4 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

1.5 Storing: het in materiële zin niet voldoen van de dienst aan de in de overeenkomst vastgelegde functionele specificaties. 

Artikel 2 Algemene bepalingen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, betreffende levering door Efita B.V. van diensten aan gebruiker, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.3 Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Efita B.V. en de gebruiker, dan wordt de gebruiker bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4 Efita B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Efita B.V. of op een andere wijze aan gebruiker bekend gemaakt.

2.5 Efita B.V. is te allen tijde gerechtigd een gebruiker of diens materiaal op de diensten te weigeren, zonder dat hierdoor enig recht van participant op schadevergoeding jegens Efita B.V. ontstaat. Efita B.V. is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

 Artikel 3 Uitvoering van de dienstverlening 

3.1 Efita B.V. kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Efita B.V. doet haar uiterste best om de storingen met inachtneming te verhelpen.

3.2 Efita B.V. is gerechtigd de dienst buiten gebruik te stellen om de dienst bijvoorbeeld te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat gebruiker enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

3.3 Efita B.V. heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen, mede ingegeven door het feit dat de online mogelijkheden sterk worden beïnvloed door de technologische voortgang op het gebied van software, data en infrastructuur ten behoeve van de verspreiding van de content.

3.4 Efita B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 4 Medewerking door gebruiker

4.1 Sommige van onze services staan je expliciet toe inhoud toe te voegen. Gebruiker zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst.

4.2 Gebruiker zal zich steeds houden aan alle door Efita B.V. verstrekte of op de website van Efita B.V. bekendgemaakte richtlijnen voor het gebruik van de diensten.

4.3 Als in het kader van de dienst door de gebruiker gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik van de diensten van Efita B.V. via zijn inloggegevens.

Artikel 5 Vergoeding en betaling 

5.1 Voor het gebruik van bepaalde diensten en producten kan gebruiker overeengekomen vergoedingen verschuldigd zijn. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, inclusief btw en overige heffingen.

5.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de diensten.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten 

6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst (inclusief de website en de applicaties alsmede de content daarop) en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Efita B.V. Gedurende de overeenkomst verleent Efita B.V. aan gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de dienst (inclusief de website en de applicaties alsmede de content daarop) voor het overeengekomen doel te gebruiken.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die gebruiker in het kader van de overeenkomst aan Efita B.V. ter beschikking stelt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot fotomateriaal en overige content), blijven berusten bij de gebruiker.

6.3 Gebruiker verleent Efita B.V. het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken) waarbij Efita B.V. expliciet een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” van de gebruiker verkrijgt om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. Efita B.V. heeft ook na beëindiging van de overeenkomst een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” om dergelijke inhoud vrijblijvend aan te wenden en te blijven gebruiken.

6.4 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden en dat hij gerechtigd is om deze materialen aan Efita B.V. ter beschikking te stellen. Gebruiker vrijwaart Efita B.V. volledig tegen alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Efita B.V. eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte (on)kosten.

6.5 Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Efita B.V. of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

6.6 Gebruiker is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Efita B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.7 We reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als je van mening bent dat iemand je auteursrechten schendt, kun je dit aan melden: support@fietsnetwerk.nl

6.8 Alle door Efita B.V. uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten aan gebruiker vervallen bij het einde van de overeenkomst. 

Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheid 

7.1 Efita B.V. zal zich steeds inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. We leveren onze services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid. 

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, doet Efita B.V. geen specifieke beloften voor de services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de services, de specifieke functionaliteit van de services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de services om te voldoen aan je behoeften.

7.2 We leveren de services als zodanig (" as is"). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit. Met name garandeert Efita B.V. níét dat: de dienst ononderbroken zal werken; de dienst vrij zal zijn van virussen, gebreken en/of storingen; dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen; derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 

7.3 In onze services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Efita B.V. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen de inhoud niet beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we de inhoud beoordelen. Ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

7.4 Efita B.V. is verder in het geheel niet aansprakelijk voor omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: NAW-gegevens, teksten, foto’s, routepunten, routetrajecten, cartografische (onder)gronden, wegen, fiets- en voetpaden alsmede alle overige (wegen)structuren mede doordat deze data door derden wordt aangemaakt en al dan niet correct wordt verspreid dan wel vrij beschikbaar wordt gesteld aan Efita B.V. 

7.5 Efita B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden door materialen die door derde partijen (participanten, partners en consumenten et cetera) met copyright bescherming op Efita B.V. op welke wijze dan ook zijn geplaatst. 

Uiteraard zal Efita B.V. bij aangetoonde copyright of andere schendingen de betreffende materialen van de website verwijderen.

7.6 Efita B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruiker. Iedere aansprakelijkheid van Efita B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen en niet beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8 Opschorten, toevoegingen, verwijderingen en beperkingen

8.1 Efita B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk en zonder opgaaf van redenen op te schorten.

8.2 We zijn voortdurend bezig onze services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een service opschorten of zelfs volledig stopzetten. Je kunt je gebruik van onze services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als je ons verlaat.

8.3 Efita B.V. kan ook op elk gewenst moment de levering van services aan je stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze services.

Artikel 9 Duur van de Overeenkomst 

9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, een jaar of een maand, afhankelijk van de deelnamevorm die de gebruiker heeft gekozen.

9.2 De gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden door zich uit te schrijven. De opzegtermijn voor de overeenkomst is maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de deelnamevorm die de gebruiker heeft gekozen. Bij een jaarlijkse deelname ontvangt de gebruiker een e-mail met de mogelijkheid om de overeenkomst een maand van tevoren te beëindigen.

9.3 Efita B.V. behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat zij daarbij schadeplichtig is en onverminderd haar overige rechten.

Artikel 10 Slotbepalingen 

10.1 Efita B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de participant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde 

(bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  Efita B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57433445. 

De algemene voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 6-7-2023.

Wil je alvast 5 gratis fietsroutes ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang gratis de digitale Fietskrant