Algemene voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden Efita B.V. B2B (versie 22 maart 2022)

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Efita B.V. (h.o.d.n. Fietsnetwerk.nl) respectievelijk hun          rechtsopvolgers gesloten overeenkomsten.
1.2   Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
1.3   In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
1.4   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
1.5   Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand            en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
1.6   Fietsnetwerk.nl is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen door het publiceren hiervan op de website van Fietsnetwerk. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na  bekendmaking aan de opdrachtgever. De versie van deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website is telkens de geldende versie.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Offertes van Fietsnetwerk.nl zijn vrijblijvend en tenzij anders aangegeven 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele aanvullende kosten van derden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.2   Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Fietsnetwerk.nl schriftelijk anders aangeeft.
2.3   Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Fietsnetwerk.nl op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht start. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Fietsnetwerk.nl eerst nadat deze schriftelijk door Fietsnetwerk.nl zijn bevestigd.
2.4   Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Fietsnetwerk.nl wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Fietsnetwerk.nl, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 

3.1   Fietsnetwerk.nl zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de geleverde dienst. Voor zover noodzakelijk zal Fietsnetwerk.nl de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2   De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Fietsnetwerk.nl mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en correcte gegevens of materialen.
3.3   Fietsnetwerk.nl heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen, mede ingegeven door het feit dat de online mogelijkheden sterk worden beïnvloed door de technologische voortgang op het gebied van software, data en infrastructuur ten behoeve van de verspreiding van de content.
3.4   Een door Fietsnetwerk.nl opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, of delen van de opdracht, heeft slechts een indicatieve strekking en zijn daarmee niet fataal, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt. De opdrachtgever dient Fietsnetwerk.nl in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
3.5   Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, het uitvoeren van instructies van de opdrachtgever en het nagaan of aan wettelijke of kwaliteitsnormen wordt voldaan, niet tot de opdracht van Fietsnetwerk.nl.
3.6   Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Fietsnetwerk.nl, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Fietsnetwerk.nl zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
3.7   Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na oplevering van de opdracht, schriftelijk aan Fietsnetwerk.nl te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig en onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 4 Inschakelen van derden 

4.1   Tenzij anders overeengekomen, is Fietsnetwerk.nl bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 
4.2   Indien Fietsnetwerk.nl voorafgaand aan, of gedurende de uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat daarvoor aanvullende kosten verschuldigd zijn, zal Fietsnetwerk.nl op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstellen. Deze begroting heeft slechts een indicatieve strekking. Desgewenst kan Fietsnetwerk.nl namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 
4.3   Indien bij de uitvoering van de opdracht Fietsnetwerk.nl volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier, die alsdan strekken ten gunste van Fietsnetwerk.nl met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten, automatisch gelden tussen Fietsnetwerk.nl en opdrachtgever.
4.4   Fietsnetwerk.nl is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

5.1   De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opdracht, en alle resultaten daarvan, zijn eigendom van Fietsnetwerk.nl. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Fietsnetwerk.nl daartoe bevoegd.
5.2   Alle content die in het platform aanwezig is en ter beschikking gesteld wordt door Fietsnetwerk.nl aan opdrachtgever, is eigendom van Fietsnetwerk.nl en mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietsnetwerk.nl door de opdrachtgever worden verspreid onder derden.
5.3   Alle content die door opdrachtgever in het platform zal worden toegevoegd is vanaf dat moment door Fietsnetwerk.nl in te zetten voor haar platform en is eigendom van Fietsnetwerk.nl conform punt 5.2.
5.4   Indien en voor zover de opdrachtgever materialen verstrekt of ter beschikking stelt aan Fietsnetwerk.nl in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven enige intellectuele eigendomsrechten op dergelijke materialen berusten bij opdrachtgever. De opdrachtgever verleent Fietsnetwerk.nl een onbeperkt recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de opdracht te gebruiken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, wijzigen of anderszins openbaar te maken) waarbij Fietsnetwerk.nl expliciet een wereldwijde en eeuwig durende licentie van de opdrachtgever verkrijgt om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren.
5.5   De op basis van de materialen van de opdrachtgever samengestelde route, routebeschrijving, door Fietsnetwerk.nl aangebrachte (foto)materialen et cetera blijven te allen tijde gelden als intellectueel eigendom van Fietsnetwerk.nl. Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, behoudt Fietsnetwerk.nl een wereldwijde en eeuwig durende licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen en te wijzigen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren, et cetera.
5.6   Fietsnetwerk.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
5.7   Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
5.8   Fietsnetwerk.nl is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Fietsnetwerk.nl openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Fietsnetwerk.nl (of haar licentiegevers) te verwijderen of te wijzigen.
5.9   Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Fietsnetwerk.nl tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpe, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Fietsnetwerk.nl, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
5.10 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te verrichten of na te laten wat in redelijkheid van hem verwacht mag worden om de (eigendoms)rechten van Fietsnetwerk.nl veilig te stellen of anderszins ten behoeve van Fietsnetwerk.nl aan te wenden. 
5.11 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Fietsnetwerk.nl jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 6 Privacy 

6.1   Fietsnetwerk.nl behandelt alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en conform de wettelijke vereisten. Alle persoonsgegevens die Fietsnetwerk.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt, worden verwerkt conform de privacy policy van Fietsnetwerk.nl. 
6.2   Voor zover wettelijk verplicht, zullen partijen terzake van de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 7 Data en gebruikersgegevens

7.1   Alle uit het Fietsnetwerk.nl platform en licentie voortgekomen data en gebruikersgegevens zijn het eigendom van Fietsnetwerk.nl. Over het gebruik van deze data kunnen middels een aanvullende opdracht/SLA afspraken worden gemaakt tussen Fietsnetwerk.nl en opdrachtgever.
7.2   De opdrachtgever is zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Fietsnetwerk.nl niet gerechtigd data of gebruikersgegevens uit het Fietsnetwerk.nl platform te verstrekken aan derden, al dan niet tegen vergoeding. 
7.3   Wanneer aanvullende afspraken worden gemaakt over het verstrekken van data en/of gebruikersgegevens zorgt Fietsnetwerk.nl ervoor dat de algemene voorwaarden voor gebruikers hierin voorzien. In dergelijke omstandigheden is de opdrachtgever zelf te allen tijde verantwoordelijk voor juridische gevolgen voortkomende uit het gebruik van data en gebruikersgegevens die verkregen zijn uit het Fietsnetwerk.nl platform en vrijwaart zij Fietsnetwerk.nl volledig ten aanzien van alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Fietsnetwerk.nl ook van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 Gebruik en licentie 

8.1   Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Fietsnetwerk.nl, verkrijgt hij van Fietsnetwerk.nl een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel. Dit doel dient voor het sluiten van de overeenkomst aan Fietsnetwerk.nl bekend te zijn gemaakt. 
8.2   De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Fietsnetwerk.nl niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan het gebruik op grond van het doel (artikel 8.1) strekt. In geval geen nadere afspraken zijn gemaakt over een ander of ruimer gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Fietsnetwerk.nl recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen prijs, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Fietsnetwerk.nl op vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade. 
8.3   De door Fietsnetwerk.nl uit hoofde van de overeenkomst verstrekte licentie alsook alle gebruiksrechten vervallen automatisch bij het einde van de overeenkomst: 
        i)  vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is; 
        ii) Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. 
8.4   Fietsnetwerk.nl heeft het recht om het ontwerp onbeperkt en kosteloos te gebruiken voor publiciteits- of promotiedoeleinden.

Artikel 9 Vergoedingen en bijkomende kosten 

9.1   Voor het gebruik van de diensten en producten is de opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders  vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.
9.2   De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de          diensten.
9.3   Indien met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen komen eventuele extra kosten, die Fietsnetwerk.nl voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 
9.4   Indien Fietsnetwerk.nl door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing        genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, brengt Fietsnetwerk.nl voor deze extra werkzaamheden de kosten bij de opdrachtnemer in rekening. Het uurtarief voor deze tijd wordt berekend tegen het gebruikelijke uurtarief, vermeerderd met BTW, met dien verstande dat steeds tenminste een uurtarief van € 95,-- exclusief btw in rekening wordt gebracht.
9.5   Indien met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is Fietsnetwerk.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval    gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, software et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
9.6   Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is           uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Fietsnetwerk.nl: 
       i) alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren;
       ii) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Fietsnetwerk.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
       iii) indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of
       iv) bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Betaling

10.1  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of door middel van automatische incasso.  Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de                 administratie van Fietsnetwerk.nl leidend.
10.2  Indien na het verstrijken van deze fatale termijn door Fietsnetwerk.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in                   verzuim en is de wettelijke rente automatisch verschuldigd. Alle door Fietsnetwerk.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen           de volledige kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De hoogte van de                           buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).
10.3  Fietsnetwerk.nl heeft het recht periodiek te factureren voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 
10.4  Fietsnetwerk.nl is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
10.5  De opdrachtgever verricht de aan Fietsnetwerk.nl verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare  voorschotten, die hij aan Fietsnetwerk.nl heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 
10.6  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Fietsnetwerk.nl jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

11.1  Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, gelden de overeenkomsten voor bepaalde tijd waarbij met opdrachtgever een specifieke en vaste looptijd is overeengekomen (bijvoorbeeld: 12 maanden, 24 maanden, 36 maanden of een andere duur). Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd, worden na afloop van de looptijd telkens en automatisch verlengd met dezelfde overeengekomen duur en kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand tegen het einde van de alsdan geldende looptijd. Ter illustratie: een overeenkomst met een looptijd van 2 jaar wordt na afloop van 2 jaar wederom automatisch verlengd voor een duur van 2 jaar, tenzij opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste 24 maanden schriftelijk aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen.
11.2  Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden waarbij tevens geldt dat opzegging gedurende de eerste 12 maanden expliciet is uitgesloten.
11.3  Voorzover partijen tussentijdse beëindiging zijn overgekomen of in geval van beëindiging, geldt dat opdrachtgever  alle kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden en de    kosten die alsdan door Fietsnetwerk.nl verschuldigd zijn, onmiddellijk moeten worden voldaan. 
11.4  Indien de overeenkomst door Fietsnetwerk.nl wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever,    naast een schadevergoeding, de kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden en de kosten die alsdan door Fietsnetwerk.nl verschuldigd zijn te voldoen. Gedragingen van  de opdrachtgever op grond waarvan van Fietsnetwerk.nl redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 
11.5  Zowel Fietsnetwerk.nl als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Fietsnetwerk.nl het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
11.6  In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Fietsnetwerk.nl, zal opdrachtgever eerst Fietsnetwerk.nl schriftelijk in gebreke stellen en de gelegenheid bieden om als nog binnen 10 (tien) werkdagen de tekortkoming te herstellen. Slechts indien Fietsnetwerk.nl nalaat de tekortkoming(en) te herstellen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.  In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Fietsnetwerk.nl zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Fietsnetwerk.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Fietsnetwerk.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12 Garanties en vrijwaringen 

12.1  Fietsnetwerk.nl zal zich steeds inspannen de opdracht volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties,   toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, voldoende    kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Fietsnetwerk.nl niet dat:
         i) de dienst ononderbroken zal werken;
         ii) de dienst vrij zal zijn van virussen, gebreken en/of storingen; 
         iii) de opdrachtgever met behulp van de dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert; 
         iv) derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
12.2  Fietsnetwerk.nl garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken, met uitzondering van die gevallen waar Fietsnetwerk.nl voor de aan haar verleende opdracht gebruik maakt van software van derden, of open source software, op grond waarvan Fietsnetwerk.nl daarop geen of beperkte rechten van intellectuele eigendom kan doen gelden. 
12.3  De opdrachtgever vrijwaart Fietsnetwerk.nl of door Fietsnetwerk.nl bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik    van het resultaat van de opdracht. 
12.4  De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen en gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruik geen inbreuk maken op rechten van  derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Fietsnetwerk.nl ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever vrijwaart Fietsnetwerk.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Fietsnetwerk.nl eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1  Fietsnetwerk.nl is niet aansprakelijk voor:
         a) fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
         b) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het               niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
         c) fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
         d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
         e) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de                             gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
          f) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege               heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest; 
         g) omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: teksten, foto’s, routepunten, routetrajecten, cartografische (onder)gronden, wegen, fiets- en                             voetpaden alsmede alle overige (wegen)structuren mede doordat deze data door derden wordt aangemaakt;  
13.2  Fietsnetwerk.nl is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 
         a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
         b) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Fietsnetwerk.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 
         c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in               deze algemene voorwaarden. 
13.3  Aansprakelijkheid van Fietsnetwerk.nl voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of  materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fietsnetwerk.nl of de bedrijfsleiding van Fietsnetwerk.nl -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van        Fietsnetwerk.nl voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de Fietsnetwerk.nl gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 65.000,- en in ieder geval te allen tijde tot een maximum beperkt is tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Fietsnetwerk.nl uitkeert. 
13.5  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 14 Overmacht 

14.1  Fietsnetwerk.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan  haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
14.2  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fietsnetwerk.nl  geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Fietsnetwerk.nl niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen inclusief maar niet beperkt tot werkstakingen in het bedrijf van  Fietsnetwerk.nl of van derden daaronder begrepen alsmede stroomstoringen, ict-storingen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, of materialen van derden waarvan Fietsnetwerk.nl gebruikt maakt, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten. Fietsnetwerk.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fietsnetwerk.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3  Fietsnetwerk.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
14.4  Voor zoveel Fietsnetwerk.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het    nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fietsnetwerk.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te            factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Overige bepalingen 

15.1  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst aan derden over te dragen. 
15.2  De opdrachtgever garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de dienst overeenstemt met de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de  in Nederland geldende wetgeving. De opdrachtgever zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Fietsnetwerk.nl en haar diensten zou kunnen aantasten. 
15.3  Partijen zijn gehouden alle informatie die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht          worden betrokken, zullen ten aanzien van deze vertrouwelijke informatie eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 
15.4  Op de overeenkomst tussen Fietsnetwerk.nl en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt    gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
15.5  De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Fietsnetwerk.nl en de opdrachtgever is de bevoegde rechter te Amsterdam. 
15.6  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

Wil je alvast 5 gratis fietsroutes ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang gratis de digitale Fietskrant